DISCLAIMERAlgemeen


De redactie van de VV Gassel website neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit gaan van de juistheid van de informatie. De redactie van de VV Gassel website is dan ook nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze site en voor alle directe en indirecte of schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van de informatie. Evenmin is de redactie van de VV Gassel website aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het (al dan niet tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze website of enige informatie op de website.


Hyperlinks


Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover de redactie van de VV Gassel website geen controle heeft. De redactie van de VV Gassel website draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.